Zarządzenie 14 /2016

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci

z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie : wprowadzenia procedury dotyczącej bezpieczeństwa i higieny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie ( w tym oddziały przedszkolne, punkt przedszkolny) „ Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu/ szkole”.

Na podstawie :

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
  • Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
  • Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży.

zarządzam, co następuje

§1

Wprowadza się procedurę „ Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu/ szkole,” w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

1.Zobowiązuje się wszystkich pracowników przedszkola, szkoły do zapoznania się
z treścią procedury.

2.Zobowiązuje się nauczycieli do zapoznania rodziców dzieci uczęszczających do szkoły z treścią procedury.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik 1

do Zarządzenia 14 /2016

z dnia 17 października 2016 r.

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci

w Mierzynie,

 

Procedura

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu/ szkole

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci, uczniów w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

 

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu/ szkole.

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.

2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.

3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy 
wychowawcy, bądź dyrektorowi.

4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom/ uczniom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu/ szkole, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

 

Sposób prezentacji procedur

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola/ szkoły.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola/ szkoły z treścią procedur.

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 17.10.2016 r.

4. Wprowadza się zmiany w treści zasad z dniem: …………………


Opis procedury

Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez osobę kompetentną upoważnioną przez dyrektora) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka.

1. Dyrektor szkoły zarządza dokonanie przez pielęgniarkę szkolną lub wychowawców kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci, uczniów w grupie, klasie 
z zachowaniem zasady intymności. Osoby kontrolujące niezwłocznie przekazują dyrektorowi informacje o wynikach kontroli czystości i skali zjawiska.

2. Osoba upoważniona przez dyrektora (pielęgniarka, wychowawca) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali zjawiska. Do zakończenia leczenia dziecko, uczeń nie powinien przebywać w przedszkolu/ szkole.

3. Dyrektor lub upoważniona osoba ( pielęgniarka, wychowawca) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.

4. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

5. Osoba upoważniona (pielęgniarka/wychowawca) po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

6. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka/ wychowawca zawiadamia o tym dyrektora w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

7. Z przeprowadzonej kontroli czystości sporządza się protokół.

Z naszej galerii