Plan pracy

Małego Samorządu – klasy I- III

w roku szkolnym 2018/2019

Cel główny:

 • Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III- utworzenie „Małego Samorządu Uczniowskiego”

Cele szczegółowe:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III PSP im. „Przyjaciół Dzieci” w Mierzynie
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym
 • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej
 • Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego
 • Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią
 • Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji
 • Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka)
 • Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole

Założenia:

 • Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 • Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.
 • Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 • Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią.
 • Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.
 • Tworzenie galerii prac
 • Organizacja i udział w akcjach charytatywnych

Formy realizacji:

 • Zapoznanie uczniów z ideą samorządności
 • Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych
 • Bieżąca aktualizacja tablicy informacyjnej
 • Zapoznanie uczniów Konwencją Praw Dziecka
 • Organizowanie akcji charytatywnych

Zadania opiekunów samorządu uczniowskiego:

 • Opiekunowie „Małego Samorządu Uczniowskiego” czuwają nad całokształtem prac samorządu
 • Pośredniczą między uczniami a Dyrektorem i innymi nauczycielami
 • Doradzają i wspomagają inicjatywę uczniowską
 • Zapobiegają i pośredniczą w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

L.p.

Działania

Cel

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Organizacja samorządów klasowych

Zebranie opinii i propozycji uczniów dotyczących bieżących spraw szkoły

1 tydzień września

Wychowawcy klas

2.

Spotkanie gospodarzy klas z opiekunami „Małego Samorządu”

Stworzenie planu pracy „Małego Samorządu”

Przedstawienie idei samorządności w szkole

2 tydzień września

Opiekunowie MSU

3.

Galeria prac plastycznych „Jesienne rzeźby” kompozycja z wykorzystaniem darów jesieni

Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, rozwijanie uzdolnień uczniów

3 tydzień września

Opiekunowie MSU, Wychowawcy klas

4.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Angażowanie dzieci w akcję czytania przedszkolakom i pierwszakom - propagowanie idei wolontariatu

29 września

Opiekunowie MSU,

5.

Powitanie uczniów klas I podczas uroczystości Pasowania

Kształtowanie postawy koleżeństwa

październik

Opiekunowie MSU, klasy II

6.

Dzień Kapcia

Stwarzanie w szkole warunków ciepła domowego

6 października

Klasy I-III

7.

Laurka dla naszych nauczycieli

Kształtowanie postawy szacunku do pracowników szkoły

14 października

Opiekunowie MSU,
Anna Jarocha

8.

„Światowy Dzień Życzliwości”- podaruj innym dobry uczynek, drzewko życzliwości- życzliwe słowa. Pomoc MSU w organizację Dnia Życzliwości.

Wprowadzanie uczniów w świat wartości uniwersalnych takich jak dobro, prawda, piękno

21 listopada

Opiekunowie SU, MSU

9.

Mikołajkowe szaleństwo czapkowe

Stwarzanie warunków do aktywności, kształtowanie modelu ucznia aktywnego

6 grudnia

Opiekunowie MSU,

10.

Akcja „Zdjęcie-życzenia od klasy na stronie www.pspmierzyn.pl

Integracja klasy, życzenia dla społeczności lokalnej

21 grudnia

Opiekunowie MSU, nauczyciele, informatyk

11.

Współpraca z TPD w organizacji kiermaszu bożonarodzeniowego

Wdrażanie do pracy w ramach wolontariatu

grudzień 2018

Opiekunowie MSU,

12.

Galeria prac plastycznych „Mierzyn zimą”

Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, rozwijanie uzdolnień uczniów

Styczeń 2019

Opiekunowie SU i MSU, Wychowawcy klas

13.

Udział w organizowanych w szkole akcjach charytatywnych

Angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz szkoły, środowiska

Cały rok

Opiekunowie MSU, Wychowawcy klas

14.

Podsumowanie pracy MSU w
I półroczu

Propagowanie idei samorządności

styczeń 2019

Opiekunowie MSU,

15.

Akcja zbieramy gry lub pomoce plastyczne do świetlicy

Angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz szkoły, środowiska

Luty 2019

Opiekunowie MSU,

16.

„Wiosenne porządki” –sprzątanie i przyozdabianie sal lekcyjnych (najładniejsze klasy otrzymują „Wiosenne Słoneczko”)

Kształtowanie umiejętności pracy w zespole

Marzec 2019

Opiekunowie MSU, Wychowawcy klas

17.

Powitanie wiosny- ubieramy się w kolorach wiosny- zielony. Strój ozdabia element wiosenny.

Stwarzanie warunków do aktywności, kształtowanie modelu ucznia aktywnego

Marzec 2019

Opiekunowie MSU, Wychowawcy klas

18.

Współpraca z TPD w organizacji kiermaszu wielkanocnego

Wdrażanie do pracy w ramach wolontariatu

Kwiecień 2019

Opiekunowie MSU, Wychowawcy klas

19.

Konkurs na najciekawsze przebranie dowolnego zawodu

Z okazji zbliżającego się Święta Pracy

Rozwijanie uzdolnień, kreatywności uczniów, Quiz- mini orientacja zawodowa

Kwiecień/maj

Opiekunowie MSU, Wychowawcy klas,

20.

Galeria prac plastycznych „Mierzyn latem”

Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, rozwijanie uzdolnień uczniów

Czerwiec 2019

Opiekunowie MSU, Wychowawcy klas,

21.

Podsumowanie całorocznej pracy MSU
- ewaluacja
„ chmurki szczerości”

Stwarzanie warunków do samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej

czerwiec 2019

Opiekunowie MSU


Z naszej galerii