OFERTA UNIQA

UBEZPIECZENIE NNW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA ROK 2017/2018

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej oraz personelu wplacówkach oświatowych.

 

Ubezpieczający:

Placówka oświatowa, placówka opiekuńczo - wychowawcza lub Rada Rodziców placówki której dzieci są ubezpieczone

 

Ubezpieczony:

  • dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej
  • pracownicy wszystkich powyższych placówek

Zakres i przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego, które wydarzyły się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami w okresie ubezpieczenia.

 

Okres ubezpieczenia:

1.09.2017 – 31.08.2018 r.

 

Płatność składki:

Jednorazowa lub maksymalnie w czterech ratach.

 

Forma ubezpieczenia:

Imienna lub bezimienna pod warunkiem, gdy ubezpieczeniem objęte są wszystkie osoby należące do danej grupy.

 

Ilość uczniów zwolnionych z opłaty składki z uwagi na trudną sytuację materialną: do 10% ogólnej liczby dzieci lub młodzieży w placówce oświatowej

Za 20% zwyżką składki istnieje możliwość włączenia uprawiania sportu w ramach pozaszkolnych sekcji lub klubów sportowych.

Ubezpieczenie zawierane jest w zakresie pełnym – obejmującym wypadki, jakie mogły wydarzyć się podczas zajęć szkolnych, w drodze z domu do szkoły i ze szkoły do domu oraz życie prywatne.


ZAKRES UBEZPIECZENIA:

ZAKRES PODSTAWOWY

Rodzaje świadczeń

Wysokość świadczeń w zależności od wybranej sumy ubezpieczenie

(w zł)

SUMA UBEZPIECZENIA

10 000

12 000

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu, epilepsja)

10 000

12 000

Limit: 100% sumy ubezpieczenia

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100

120

Limit: za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 1% sumy ubezpieczenia

Świadczenie za zgon w wyniku samobójstwa

1 000

1 200

Limit: 10% sumy ubezpieczenia

Zachorowanie na sepsę (posocznicę) meningokową lub pneumokokową

1 000

1 200

Limit: 10% sumy ubezpieczenia

Pogryzienie przez psa po przedstawieniu dokumentacji medycznej, w której odnotowano fakt i zakres udzielanej pomocy po zdarzeniu oraz pozostawienie trwałego uszczerbku na zdrowiu

1 000

1 200

Limit: 10% sumy ubezpieczenia

Uszczerbek/zgon z powodu zawału serca lub udaru mózgu

100 / 10 000

120 / 12 000

Limit: za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 1% sumy ubezpieczenia, 100% sumy ubezpieczenia za zgon

Przeszkolenie zawodowe Ubezpieczonego, którego niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem

500

600

Limit: 5% sumy ubezpieczenia

Składka roczna

27 zł

32 zł


ZAKRES ROZSZERZONY

Rodzaje świadczeń

Wysokość świadczeń w zależności od wybranej sumy ubezpieczenie

(w zł)

RYZYKA Z ZAKRESU PODSTAWOWEGO ORAZ DODATKOWO

SUMA UBEZPIECZENIA

10 000

12 000

Zwrot kosztów leczenia, w tym leczenie stomatologiczne

1 000

1 200

Limit: do 10% sumy ubezpieczenia

Zasiłek dzienny

100

120

Limit: 0,10% sumy ubezpieczenia /dzień

Zadośćuczynienie za ból

1 000

1 200

Limit: 10% sumy ubezpieczenia

Zwrot kosztów leczenia za granicą, w tym leczenie stomatologiczne

2 000

2 400

Limit: 20% sumy ubezpieczenia

Składka roczna

33 zł

35 zł


Przykładowe urazy objęte ochroną ubezpieczeniową i wysokość świadczeń*

Zdarzenie

Wariant PODSTAWOWY

(w zł)

(przykładowa suma ubezpieczenia 12 000 zł)

Rozcięcie palca (1% uszczerbku)

120 zł

Złamanie nosa (2% uszczerbku)

240 zł

Złamanie kości piszczelowej

(6% uszczerbku)

720 zł

Rozległe uszkodzenia narządów wewnętrznych (50% uszczerbku)

6 000 zł

 

*podane wartości uszczerbku są orientacyjne i mogą się różnić od orzeczonego.

Likwidacja szkód: aby zgłosić szkodę lub uzyskać pomoc należy skontaktować się zUNIQA Contact Center: 801 597 597 lub 42 66 66500,
email: centrum.pomocy@uniqa.pl

 

Z naszej galerii