18 grudnia 2013r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie odbyła się Debata Szkolna. Jej celem było opracowanie Kodeksu 2.0 (zasad korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji). Bezpośrednio w spotkaniu uczestniczyło 14 uczniów. Z klasy Ia i Ib – 6 przedstawicieli (3 osoby z każdej klasy), z klasy IVa, Va, Vb i VI - 8 przedstawicieli (dwie osoby z każdej klasy). Na Debacie obecni byli również wszyscy nauczyciele biorący udział w programie „Szkoła z klasą 2.0” – pani Michalina Krywan, Joanna Luty, Katarzyna Lewandowska, Anna Stasiak – Mąkosa i pan Stanisław Zaorski. Debatę prowadził szkolny koordynator programu – Joanna Gorzelak. Wśród zaproszonych gości była także Pani Wicedyrektor szkoły i Przewodnicząca Rady Rodziców. Na widowni obecna była klasa IVa i klasa VI oraz gospodarze z klasy IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVb i IVc.

Przygotowywania do Debaty trwały około dwóch miesięcy. 

 • Na podstawie przykładów zamieszczonych w Bazie 2.0 jako koordynator projektu, opracowałam materiały dlaczłonków programu,mające pomóc w przeprowadzeniu debat klasowych.Zorganizowałam spotkanie na którym szczegółowo omówiłam przebieg debat klasowych.
 • 0d 18 - 29 listopada 2013r. na godzinach wychowawczych podczas debat klasowych,uczniowie wspólnie opracowywali propozycje zasad wykorzystania z TIK (kodeksy klasowe), które chcieliby ująć w Kodeksie Szkolnym. Ich dyskusje nadzorowali nauczyciele z zespołu 2.0.
 • Na początku grudnia 2013r. spotkałam się z nauczycielami z zespołu 2.0, aby szczegółowo omówić przebieg Debaty i rozdzielić pracę.Zadaniem każdego członka było przygotowanie przedstawicieli klas do Debaty. Każda klasa przedstawiła swój kodeks klasowy w formie prezentacji multimedialnej wykonanej w programie Power Point.
 • Członkowie programu razem z dziećmi stworzyli plakaty propagujące program. Prace zostały rozwieszone na tablicach w szkole.
 • Przygotowując debatę opracowała mankietę w której znalazły się punkty ze wszystkich kodeksów klasowych. Ankieta został umieszczona na blogu uczniowskim, dzięki czemu dzieci i rodzice mieli możliwość zagłosowania na punkty, które najbardziej im się podobają.
 • Na stronie internetowej szkoły członek zespołu umieścił informację o udziale w programie „Szkoła z klasą 2.0”. Wszystkie sprawozdania z debat klasowych znalazły się w specjalnie utworzonej zakładce dotyczącej programu.
 • Członkowie zespołu wraz z uczniami przygotowali gazetki ścienne prezentujące punkty kodeków klasowych. Odbył się konkurs na najciekawszą gazetkę. Jury oceniało gazetki, biorąc pod uwagę wartość merytoryczną, estetykę i pomysłowość. Wyniki konkursu zostały ogłoszone w czasie Debaty Szkolnej.
 • Wszystkie kodeksy klasowe zostały umieszczone na blogu uczniowskim. Uczniowie mieli możliwość komentowania poszczególnych punktów.
 • W dniu Debaty wszystkie ławki ustawiono w jeden stolik, aby każdy czuł się ważnym uczestnikiem. Reprezentanci klas zajmowali miejsca według ustalonego porządku. Na stolikach przygotowano zielone i czerwone karty do głosowania(zielone - uczniowie zgadzają się na propozycję,czerwone- negują ją.). Zapewniono także sprzęt multimedialny (dwa laptopy, sprzęt nagłaśniający, trzy mikrofony, projektor i ekran).
 • Sala została pięknie udekorowana pracami dzieci. 

Jako koordynator programu otworzyłam debatę i przypomniałam jej cel: promowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu oraz wypracowanie i wprowadzenie w życie zasad dotyczących korzystania z TIK.Dwóch uczniów z klasy VI, którzy współprowadzili Debatę, przedstawiło przebiegu dyskusji. Pierwszym pytaniem było: w jaki sposób szkoła do tej pory wykorzystuje TIK: co robi dobrze, a co warto zmodyfikować. Następnie uczniowie, podzieleni na zespoły przedstawiali swoje przemyślenia na forum. Uczniowie podkreślali, że nauczyciele wykorzystują dostępny sprzęt multimedialny na lekcjach. Bardzo podoba im się komunikowanie z niektórymi nauczycielami za pomocą poczty e-mail.

Następnie prowadzący po kolei zapraszali przedstawicieli klas do zaprezentowania klasowych kodeksów 2.0. Każda klasa wykonała prezentację w formie multimedialnej. Delegaci poszczególnych klas, przedstawiali swoje prezentacje oraz omawiali zawarte w nich treści. Po każdej prezentacji przeprowadziliśmy dyskusję nad przedstawionymi punktami. Prowadzący zadawali pytania: Czy, któryś z punktów kodeksu szczególnie wam się podoba? Czy jest punkt kodeksu, z którym się nie zgadzacie? Czy jest punkt kodeksu, który już w szkole działa i się sprawdza? Następnie uczniowie głosowali nad punktami, które powinny znaleźć się w Kodeksie Szkolnym. Dwóch uczniów klasy VI zapisywało wnioski na komputerze.

Na początku zaprezentowali się przedstawiciele klasy VI. Podczas burzliwej dyskusji i głosowaniu uczniowie wybrali punkty tj. 

 • Bezpieczeństwo– nie ujawniamy naszych danych osobowych, loginów, haseł w sieci. Korzystamy tylko z bezpiecznych stron.
 • Komunikacja - komunikujemy się z nauczycielami, rodzicami i między sobą za pośrednictwem poczty e-mail - nauczyciele dysponują kontami pocztowymi przeznaczonymi do kontaktu z uczniami i rodzicami.
 • Otwartość - dzielimy się swoją wiedzą i umiejętnościami z dorosłymi. Jesteśmy gotowi uczyć osoby starsze ( rodziców, dziadków i wszystkich zainteresowanych) korzystania z programów użytkowych oraz Internetu.
 • Uczciwość - nie łamiemy praw autorskich. 

Następnie przedstawiciele z klasy Va zaprezentowali swój kodeks klasowy. Członkowie Debaty wybrali punkty tj. 

 • Jesteśmy gotowi uczyć młodszych jak bezpiecznie korzystać z programów użytkowych oraz Internetu.
 • Jesteśmy uczciwi - nie łamiemy praw autorskich.

Spośród punktów kodeksu klasy Vb wybrano: 

 • Zamiast książek używajmy również e-booków. 

Z kodeksu klasy IV a najbardziej spodobał się punkt: 

 • Ucz się z TIK-iem, ale nie zapomnij o książkach.

Kodeksy klasy Ia i Ic były równie interesujące jak klas starszych. Spośród wielu ciekawych punktów członkowie debaty wybrali: 

 • Korzystając z internetu przestrzegamy zasad bezpieczeństwa: nie podajemy swoich danych osobowych, nie wysyłamy zdjęć, nie rozmawiamy z nieznajomymi, nie podajemy nikomu swoich haseł.
 • Na lekcjach (w miarę możliwości) korzystamy z dostępnego w szkole sprzętu multimedialnego (laptopa, rzutnika, aparatu, kamery).

Po zakończeniu Debaty pani Wicedyrektor ogłosiła wyniki konkursu na najciekawszą gazetkę ścienną, prezentującą kodeksy klasowe. Z klas I-III wygrała klasa Ic. Z klas IV-VI – klasa VI. Nagrodą były słodkie upominki dla całej klasy.

Po ogłoszeniu wyników, uczniowie, którzy liczyli głosy debatujących, przedstawili roboczą wersję Kodeksu Szkolnego: 

 1. Bezpieczeństwo– nie ujawniamy naszych danych osobowych, loginów, haseł w sieci. Korzystamy tylko z bezpiecznych stron.
 2. Otwartość - dzielimy się swoją wiedzą i umiejętnościami z dorosłymi. Jesteśmy gotowi uczyć osoby starsze ( rodziców, dziadków i wszystkich zainteresowanych) korzystania z programów użytkowych oraz Internetu.
 3. Komunikacja - komunikujemy się z nauczycielami, rodzicami i między sobą za pośrednictwem poczty e-mail - nauczyciele dysponują kontami pocztowymi przeznaczonymi do kontaktu z uczniami i rodzicami.
 4. Jesteśmy uczciwi - nie łamiemy praw autorskich.
 5. Zamiast książek używajmy również e-booków.
 6. Ucz się z TIK-iem, ale nie zapomnij o książkach.
 7. Na lekcjach (w miarę możliwości) korzystamy z dostępnego w szkole sprzętu multimedialnego (laptopa, rzutnika, aparatu, kamery).

 

Uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani do Debaty. Chętnie wypowiadali się na temat prezentowanych punktów kodeksów klasowych, wyrażali swoje opinie i żywo dyskutowali.Uczyli się również szanować zdanie innych oraz argumentować swoje racje. W czasie dyskusji nad Kodeksem Szkolnym najwięcej czasu poświęciliśmy kwestiom związanym z bezpieczeństwem w sieci.Dzieci chętnie wypowiadały się w tej dziedzinie, ponieważ nauczyciele w naszej szkole już w najmłodszych klasach prowadzą lekcje dotyczące bezpieczeństwa w internecie. Dzieci mówiły o niepodawaniu swoich danych osobowych w sieci, zakazie korzystania ze stron dla dorosłych, nie zawieraniu znajomości przez internet itp. Uczniom bardzo spodobał się również punkt dotyczący dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z dorosłymi. Podali wiele pomysłów na przeprowadzenie lekcji dla rodziców, dziadków i wszystkich zainteresowanych, dotyczących korzystania z programów użytkowych oraz internetu.

 

mgr Joanna Gorzelak

 

 


Z naszej galerii