BIERZEMY UDZIAŁ W VIII EDYCJI PROGRAMU „TRZYMAJ FORMĘ”

 

Założenia ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę” na lata 2012-2015

I. Założenia ogólne

 • Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność i wolny wybór jednostki.
 • Program może być realizowany w szkołach podstawowych, w klasach V-VI oraz klasach gimnazjalnych.
 • W ramach programu szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne ogólnie rozwijające uczniów: wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania. Zajęcia powinny rozwijać zainteresowania uczniów dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej.
 • Projekty realizowane przez zainteresowane szkoły powinny służyć promocji aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się młodzieży.
 • Projekty powinny być interdyscyplinarne, traktujące problem zdrowego trybu życia całościowo, odnoszące się zarówno do zdobywania konkretnych umiejętności, jak też do kształtowania postaw i zwiększania zainteresowania problematyką prozdrowotną. Projekty powinny łączyć aktywność uczniów, spełnienie ich oczekiwań, zaangażowanie otoczenia szkoły i społeczności lokalnej z wykorzystaniem najnowszej dostępnej wiedzy we wskazanym zakresie. Projekty powinny się zakończyć prezentacją uzyskanych rezultatów.
 • Przedmiotem projektów realizowanych w ramach programu „Trzymaj Formę!” nie mogą być zagadnienia związane z handlem i promocją produktów żywnościowych.
 • Projekty nie mogą być oparte na zakazach, nie mogą też dyskryminować żadnej z grup produktów żywnościowych.
 • Projekty powinny składać się z czterech etapów: przygotowania, planowania, realizacji i prezentacji.
 • Po zakończeniu realizacji programu, szkolni koordynatorzy opracowują sprawozdanie i przesyłają je do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych.

II. Założenia szczegółowe

Cel główny:

Zwiększenie świadomości uczestników na temat zdrowia oraz ich wpływu na żywienie i aktywność fizyczną.

Cele szczegółowe:

1. Pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka.

2. Kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.

3. Dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Adresaci programu: uczniowie klas V, VI

Uczestnicy programu: - dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna, - pielęgniarka szkolna, - władze lokalne oraz inni wg możliwości i potrzeb środowiskowych.

Czas trwania programu:

VIII edycja: rok szkolny 2013/2014

Hasło: „TRZYMAJ FORMĘ! BĄDŹ AKTYWNY”

Organizatorzy programu: - Główny Inspektorat Sanitarny, - Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Koordynatorzy programu:

 • poziom wojewódzki - Wojewódzkie Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne,
 • poziom powiatowy - Powiatowe Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne,
 • poziom szkolny - dyrekcje szkół.

 

 

Partnerzy i Patroni programu: Partnerzy: - Agencja Rynku Rolnego, - Instytut Medycyny Wsi. Patroni: - Ministerstwo Edukacji Narodowej, - Ministerstwo Zdrowia, - Ministerstwo Sportu i Turystyki, - Federacja Konsumentów, - Instytut Żywności i Żywienia, - Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością,

Treści programowe:

Żywienie młodzieży- zbilansowana dieta

 • Talerz zdrowia- grupy produktów i ich rola w codziennej diecie;
 • Rola podstawowych składników odżywczych;
 • Rozkład posiłków w ciągu dnia;
 • Wartość energetyczna podstawowych składników odżywczych: dzienne zalecenia żywieniowe dla dzieci i młodzieży szkolnej, alternatywne sposoby żywienia, zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem (nadwaga i otyłość, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia)

 

Szkolne koordynatorki: Grażyna Szałkiewicz, Sylwia Cierpica

 

Inne programy profilaktyczne realizowane w szkole:

Z naszej galerii